SEBECO HELPT ONDERNEMERS

Meest gestelde vragen

U kan hier reeds enkele meest gestelde vragen terugvinden. Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Bel ons dan tussen 8 en 18 uur (enkel weekdagen) op via 09 223 32 40.

Voor getroffen ondernemingen en zelfstandigen, geldt:
• Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen bijkomend 160 euro per dag.
• Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 euro per dag.

• Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
• Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
• Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
• Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
• Aanvraag in te dienen binnen de maand na afloop verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De online toepassing hiervoor is nog niet opgezet, maar komt er in de loop van de week.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

• De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
• Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
   Bedrijfsvoorheffing
   BTW
   Personenbelasting
   Vennootschapsbelasting
   Rechtspersonenbelasting
   Werkgeversbijdragen
• Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijg je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
• Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij je Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

• Zelfstandigen in hoofberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
   Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
   Vermindering van sociale bijdragen
   Vrijstelling van bijdragen
• Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen belt of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
• De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

• Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering:
   • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
   • 1.614,10 euro per maand met gezinslast
• Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
• Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij je sociaal verzekeringsfonds.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

• Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
• Max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject
• De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

• Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.
• Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

• Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit:
   • Vermindering van sociale bijdragen
   • Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
   • De aanvraag dient te gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.

• Hinderpremie
Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

• Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
• Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
• Indien je gebruik wens te maken van de waarborgregeling neem je u contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding