De SEBECO privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor SEBECO.
SEBECO gaat dan ook uiterst zorgzaam om met uw persoonlijke gegevens.

Versie 1 oktober 2019

Privacy en Disclaimer


Privacy verklaring voor alle
stakeholders

Privacy verklaring voor sollicitanten, interims en werknemers

Cookies Policy of Beleid


Heb je een vraag omtrent je persoonlijke gegevens?

Jouw privacy is belangrijk voor SEBECO. SEBECO gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Met persoonlijke gegevens bedoelen we persoonsgegevens in de zin van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In deze verklaring wil SEBECO jou graag uitleggen welke persoonsgegevens ze verzamelt, waarom ze die gegevens verzamelt, hoe die gegevens gebruikt worden en over welke rechten je beschikt. SEBECO wil nu alvast benadrukken dat je over een recht van bezwaar beschikt tegen bepaalde verwerkingen. Meer informatie vindt je hierover terug in deze verklaring. SEBECO raadt je dan ook aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Privacy en Disclaimer

Inhoud
De SEBECO Groep besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan SEBECO Groep niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de SEBECO Groep verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de SEBECO Groep onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de SEBECO Groep niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de SEBECO Groep geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. De SEBECO Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht
© SEBECO Groep, 2019. De SEBECO Groep geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Jouw privacy is belangrijk voor ons!
De SEBECO Groep gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle natuurlijke personen. De SEBECO Groep verbindt zich ertoe om bij de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen strikt alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Deze policy omschrijft welke persoonsgegevens de SEBECO Groep verwerkt, op welke basis en waarom zij worden verwerkt, en hoe zij worden beschermd. De policy bevat en beschrijft ook de rechten van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de regels omtrent de onderlinge gegevensuitwisseling.
De persoonsgegevens worden verwerkt door SEBECO Groep naamloze vennootschap, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer (BTW BE) 032 847 355, met maatschappelijke zetel te B-9050 GENT, Kerkstraat 106. De SEBECO Groep verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Europese verordening vanaf haar inwerkingtreding.
De uitgebreide privacy policy kan hier geraadpleegd worden voor alle betrokkenen.

Handelsmerken
Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van SEBECO, REFIBO, tim, tia, COCURA, SERVIZO en SEBECO Groep) zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de SEBECO-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken en hoven bevoegd.

Privacy verklaring voor alle stakeholders 

1. Wie is SEBECO?
Met deze verklaring wil SEBECO jou informeren over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door SEBECO met maatschappelijke zetel te B-9050 GENT, Kerkstraat 106 en ondernemingsnummer 432 847 355.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle Belgische vennootschappen die lid zijn van de SEBECO entiteiten.

SEBECO wenst op een verantwoorde manier om te gaan met jouw privacy en jouw persoonsgegevens als klant (en jouw werknemers), prospect (en jouw werknemers), leverancier (en jouw werknemers), haar eigen werknemers, interims, sollicitanten, andere SEBECO stakeholders, social media contact en bezoeker van haar website. Deze privacy verklaring beschrijft hoe SEBECO jouw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, bewaart en beschermt. Deze privacyverklaring (‘privacyverklaring voor klanten, prospecten, leads, leveranciers, stakeholders, interims, bezoekers en geregistreerden’), moet samen worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de SEBECO website (zoals de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring voor de sollicitanten, interims en werknemers, de website privacyverklaring en de cookieverklaring). Dit document geeft je informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder SEBECO jouw persoonsgegevens ontvangt en verwerkt indien je een SEBECO klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim bent, SEBECO website bezoekt, een account aanmaakt door je te registeren op onze website of via de website online solliciteert bij een SEBECO entiteit. SEBECO raadt je sterk aan de nodige tijd te nemen om deze documenten aandachtig en volledig door te nemen, aangezien deze bepalingen belangrijk voor je kunnen zijn.

Gegevensbescherming neemt SEBECO heel ernstig en SEBECO garandeert dan ook een gepaste bescherming van jouw persoonsgegevens. SEBECO baseert zich daarbij op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna aangeduid als de "AVG"). SEBECO en de SEBECO entiteiten treden op als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de AVG.

Door deze privacyverklaring voor stakeholders en geregistreerden te aanvaarden tijdens het registratieproces en, indien toepasselijk, tijdens het online solliciteren, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord. Indien je bij het lezen van deze privacyverklaring voor stakeholders en geregistreerden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je verzocht je niet te registreren en/of te solliciteren.

2. Van wie verzamelt SEBECO persoonsgegevens?
SEBECO verzamelt persoonsgegevens van:

 •  SEBECO’s klanten, prospecten, leads, leveranciers, stakeholders, business contacten en prospecten (en van de daaraan gekoppelde contactpersonen);
 •  van de werknemers, klanten, prospecten, leads en leveranciers van SEBECO’s klanten;
 •  van de familieleden van SEBECO’s klanten en werknemers;
 •  van contactpersonen bij overheidsinstanties;
 •  van andere raadgevers;
 •  van SEBECO’s werknemers, interims en sollicitanten;
 •  van de bezoekers van SEBECO’s website en sociale media. 

3. Welke persoonsgegevens verzamelt SEBECO?
SEBECO verzamelt op verschillende manieren jouw persoonsgegevens, met name persoonsgegevens die SEBECO ontvangt: 

 •  van jou als betrokkene zelf;
 •  van jouw werkgever waarvan jij de betrokkene bent (bijvoorbeeld wanneer SEBECO’s klant of leverancier een onderneming is en jij als betrokkene door deze onderneming als contactpersoon wordt aangewezen, wanneer SEBECO een opdracht of een organisatietraject met due diligence uitvoert, of wanneer SEBECO in het kader van haar dienstverlening aan jouw werkgever jouw persoonsgegevens als betrokkene dient te verwerken);
 •  via de door jou persoonlijk verspreide en ingevoerde contactgegevens via email, social media, jouw persoonlijke en bedrijfswebsite, de websites van de SEBECO entiteiten, bij een SEBECO partner of via een aangemaakte accountregistratie;
 •  van een aggregator, die jou vervolgens doorstuurt naar de website van de betreffende partner;
 •  van onze klanten, over hun klanten, prospecten, leads, leveranciers en andere betrokkenen wiens persoonsgegevens zij verzamelen;
 •  van andere partijen (bijvoorbeeld overheidsinstanties of de raadgevers en andere adviseurs van de betrokkene, of wanneer SEBECO’s klant informatie versterkt over haar familieleden bijvoorbeeld in het kader van haar fiscale, organisatorische of juridische dienstverlening);
 •  via het gebruik door jou als betrokkene van onze website, sociale media en andere(apps) tools;
 •  van gegevens over jouw surfgedrag op en gebruik van de website en de mobiele applicaties van SEBECO, alsook het gebruik van onze andere communicatiekanalen (kantoren en de klantendienst);
 •  van jouw klantenprofiel en gegevens over jouw interesses en behoeften, gerelateerd aan het gebruik van onze producten en diensten, jouw contacten met SEBECO of onze klantendienst;;
 •  van bancaire gegevens, zoals rekeningnummers, kaartnummers, gegevens met betrekking tot verrichtingen op rekeningen (bijvoorbeeld naam en adres van betrokken partijen en mededelingen bij overschrijvingen), bewegingen en saldi op rekeningen, … ;
 •  van socio-economische gegevens, zoals opleiding, beroep, werkgever, arbeidsstatuut, pensioen,
 •  van fiscale gegevens, zoals fiscaal statuut;
 •  van elektronische identificatie-, contact- en beveiligingsgegevens, zoals inloggegevens, wachtwoorden, kenmerken van de identificatiemiddelen (digipass, kaart, …), cookies, IP-adres van jouw computer of smartphone;
 •  van gegevens die betrekking hebben op etnische afkomst, politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid of genetische of biometrische of gezondheidsgegevens
 •  van audiovisuele gegevens, zoals opnames van bewakingscamera’s in de kantoren of in het gebouw en van telefoongesprekken met een medewerker van SEBECO of onze klantendienst;
 •  via publiek beschikbare informatie; zoals publicaties in het Belgisch Staatsblad over benoemingen en de Kruispuntdatabank;
 •  de persoonlijk ingevoerde contactgegevens op de websites van de SEBECO entiteiten of bij een SEBECO partner of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het registratieproces;
 •  jouw social media boodschappen zoals op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en andere (apps)tools;
 •  proactief contact met SEBECO per telefoon of email.

Als u ons persoonsgegevens meedeelt over jouw gezinsleden of andere betrokkenen (zoals aandeelhouders of begunstigden), dan dient u hen daarover te informeren en op de hoogte te stellen van (de inhoud van) deze Privacyverklaring. 

4. Hoe verzamelt SEBECO persoonsgegevens?
Algemeen
Jouw persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld wanneer je klant bij ons wordt, jij je registreert voor gebruik van onze (online) diensten, je een document invult of contracten ondertekent, gebruik maakt van onze (online) diensten en producten of via één van onze kanalen contact met ons opneemt. Daarnaast verwerkt SEBECO ook persoonsgegevens wanneer deze publiek gemaakt worden (bijvoorbeeld publicaties in het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Graydon, Bisnode) of aan SEBECO wordt overgedragen door partners waarmee SEBECO samenwerkt of derden, zoals notarissen, advocaten, schuldbemiddelaars, …

SEBECO kan ook persoonsgegevens aankopen van derden (zoals Bisnode). Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de juistheid van gegevens in onze bestanden te controleren, ter verrijking van onze bestanden en als ondersteuning van marketingacties.

Een gedetailleerde uitleg over de verwerkingsdoelstellingen waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt en de juridische grondslag voor deze verwerkingen vind je hieronder verder toegelicht.

Indien je weigert om bepaalde persoonsgegevens aan SEBECO te verstrekken, zou dit, naargelang het geval, kunnen leiden tot de onmogelijkheid of de weigering tot het aangaan van een commerciële of contractuele relatie, het verderzetten van een dergelijke relatie of het uitvoeren van een handeling waarom je verzocht heeft.

Cookies en andere technologische middelen
SEBECO vergemakkelijkt het gebruik van haar website aan de hand van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat via een website op de harde schijf van jouw computer wordt geplaatst. De website kan hierdoor jouw toestel markeren en herkennen wanneer je door de verschillende rubrieken van de website surft (en eventueel bij een later bezoek), zodat je bijvoorbeeld niet voor elke pagina die je opvraagt opnieuw je paswoord hoeft in te toetsen. Cookies kunnen enkel worden gelezen door de website die ze gecreëerd heeft. Het is mogelijk om je browser zodanig in te stellen om het gebruik van cookies te beperken of te verbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website krijg je informatie over hoe jij je akkoord kunt verklaren met het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies te aanvaarden of te weigeren, maar het weigeren van cookies kan het bezoek aan onze website minder gebruiksvriendelijk of zelfs onmogelijk maken als het om functionele cookies gaat. Je kunt eveneens na elk bezoek aan de website de weggeschreven cookies van je harde schijf verwijderen. In principe kan je aan de hand van cookies niet geïdentificeerd worden. Het is evenwel mogelijk om te achterhalen met welke computer je op het internet surft via het IP-adres. SEBECO maakt gebruik van cookies voor statistische, sociale en commerciële doeleinden, voor opmaak van een algemeen gebruikersprofiel en voor evaluatie en optimalisatie van het gebruik van haar website en mobiele applicaties. Het gaat om functionele en permanente cookies en sessie- en comfortcookies, die eigen of van derden kunnen zijn. Voor cookies die door derden worden geplaatst (zoals Google Analytics, Doubleclick en Facebook), verwijst SEBECO naar de verklaringen die zij op hun respectieve websites hebben gezet. SEBECO heeft geen invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van derden. Meer informatie over de cookies die gebruikt worden door SEBECO vind je terug in het cookiebeleid op onze website. Algemene informatie over de werking van cookies kan je bovendien terugvinden op de externe website All About Cookies (www.allaboutcookies.org ).

5. Hoe beveiligt SEBECO jouw persoonsgegevens?
De veiligheid van jouw gegevens is voor SEBECO een prioriteit. Daarom heeft SEBECO een veiligheidsbeleid uitgewerkt op basis van drie principes.

Beperkte toegang tot jouw gegevens
Binnen SEBECO is de toegang tot jouw persoonsgegevens beperkt tot de werknemers die de gegevens nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. Onder opdracht moet worden verstaan: het geheel van diensten die SEBECO biedt op contractuele basis, de taken die nodig zijn om die diensten te leveren volgens de door SEBECO gedefinieerde kwaliteitsnormen, de activiteiten die SEBECO wordt opgelegd krachtens het juridisch en regelgevend kader of die SEBECO in staat stelt haar doelstellingen inzake gezond beheer en fraudepreventie te bereiken.

De personen die toegang hebben tot jouw gegevens moeten bovendien strikte eisen naleven inzake vertrouwelijkheid en geheimhouding om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Technische en organisatorische normen
SEBECO past technische en organisatorische normen toe die bedoeld zijn om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Doel van die maatregelen is jouw gegevens beveiligen, zodat niet-gemachtigde personen er geen toegang tot krijgen, maar ook de integriteit van jouw gegevens garanderen door te vermijden dat ze onopzettelijk veranderd of vernietigd worden.

De infrastructuur van SEBECO beantwoordt aan de vereisten inzake gegevensbescherming. De lokalen, de servers, het netwerk, de transfers en de gegevens worden gecontroleerd op basis van vastgelegde regels.

De gegevensverwerkingen door SEBECO worden ingedeeld naargelang van hun kritiek karakter op het gebied van informatiebeveiliging en het risico dat ze vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen. Dit omvat ook kenmerken als volume en gevoeligheid van de verwerkte gegevens. Het niveau van de vereiste organisatorische en technische maatregelen voor elke verwerking is evenredig met de geïdentificeerde risico's.

Voor de informatiebeveiliging past SEBECO de norm EFQM toe.

Specifieke maatregelen bij gegevensoverdracht
SEBECO kan jouw gegevens doorgeven in het kader van een onderaannemingsovereenkomst of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten.

Als SEBECO een beroep doet op een onderaannemer, gaat SEBECO na of de contractuele, organisatorische en technische maatregelen aanwezig zijn om de adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens te garanderen en ervoor te zorgen dat die gegevens alleen gebruikt worden in het kader van de door SEBECO nk gegeven opdracht. Die maatregelen worden bepaald na een evaluatie van het risico dat met elke uitbestede activiteit gepaard gaat.

Bovendien worden alleen de gegevens doorgegeven die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht van de onderaannemer.

In sommige gevallen moet SEBECO jouw gegevens doorgeven in het kader van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen. SEBECO handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en leeft de onder meer technische normen na die vastgelegd zijn door de bevoegde instanties. 

6. Waarom verwerkt SEBECO persoonsgegevens?
Behoudens in de situaties waarbij SEBECO persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, verwerkt SEBECO jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden (dit is geen limitatief overzicht):

6.1 Verzameling van persoonsgegevens via de website van de SEBECO entiteiten
SEBECO heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken van jou als betrokkene wanneer jij jouw gegevens

 •  op de website van de SEBECO achterlaat en dit met het oog op de vervulling van jouw specifiek verzoek;
 •  de SEBECO entiteit website bezoekt en dit in het kader van het beheer en de verbetering van deze website. In dit verband verwijst SEBECO naar haar cookiepolicy

6.2 Levering van producten of diensten aan SEBECO’s (potentiële)klanten, prospecten, leads, leveranciers en andere stakeholders
SEBECO verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van de levering van onze producten en/of diensten aan onze (potentiële) klanten, prospecten, leads (contract/precontractuele fase/gerechtvaardigde belangen). De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de levering van producten of diensten aan jou als betrokkene zelf, aan jouw werkgever waarvan jij de betrokkene bent (bijvoorbeeld adviesverlening in het kader van organisatie-inrichting, contact centers, sociaal recht of due diligence opdrachten) of aan de contractpartij van jij als betrokkene (klanten, prospecten, leads en leveranciers van onze klanten).

6.3 Nakomen van SEBECO’s wettelijke verplichtingen
In sommige gevallen heeft SEBECO een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld:

 •  Als werkgever bestaat onder meer de verplichting om bepaalde gegevens (zoals het rijksregisternummer, de burgerlijke staat en gezinssituatie van SEBECO’s werknemers) te verzamelen en desgevallend door te geven aan de bevoegde overheidsinstanties.
 •  In het kader van de SEBECO beroepsactiviteiten bestaat de verplichting om bepaalde informatie betreffende de SEBECO klanten, hun management en hun stakeholders te verzamelen en desgevallende aan de bevoegde overheidsinstanties door te geven (identificatieplicht in het kader van de anti-witwaswetgeving en fraudebestrijding). In dit geval voert SEBECO een proactief beleid om terrorisme te voorkomen en op te sporen door het witwassen en financieren van terrorisme te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Hiervoor gebruikt SEBECO niet alleen de gegevens die je SEBECO hebt verstrekt, maar eveneens gegevens verkregen via andere kanalen (bijvoorbeeld Dow Jones, Graydon, internet zoekmachines, …) (onder andere Wet van 18 september 2017). Daarnaast beantwoordt SEBECO vragen van een publieke of gerechtelijke instantie die daartoe gemachtigd zijn, zoals de politie, het parket, onderzoeksrechters, rechtbanken (Gerechtelijk wetboek en Wetboek van Strafvordering);
 •  SEBECO bewaakt de risico’s van informatiebeheer en risico’s op fraude door medewerkers, klanten en/of leveranciers (Wet van 25 april 2014);
 •  SEBECO beantwoordt jouw vragen in het kader van het beheer van nalatenschappen, faillissementen, collectieve schuldenregelingen en dossiers van onbekwamen, waarbij gegevens moeten meegedeeld worden aan de overheid, notarissen, advocaten, schuldbemiddelaars, bewindvoerders (onder andere het Wetboek der successierechten);
 •  SEBECO beantwoordt jouw verzoeken tot uitoefening van de rechten die je geniet op basis van de privacyregelgeving en het beantwoorden van vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679).

6.4 Administratieve en financiële verwerking
Op grond van gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen verwerkt SEBECO jouw persoonsgegevens in het kader van haar eigen administratieve, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke verplichtingen.

6.5 Personeelsadministratie en recrutering van werknemers
In het kader van haar personeelsadministratie verwerkt SEBECO jouw gegevens als werknemer of ex-werknemer (contract/wettelijke verplichting).

Met het oog op indienstneming van nieuwe werknemers verzamelt SEBECO persoonsgegevens van jou als sollicitant (contract en desgevallend toestemming voor gegevens die vrijwillig, doch zonder noodzaak en ongevraagd, door jou als sollicitant aan SEBECO bezorgd worden).

6.6 Verwerking noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst met SEBECO
Wanneer je een overeenkomst sluit met SEBECO, is het noodzakelijk dat SEBECO jouw persoonsgegevens verwerkt om deze overeenkomst te kunnen sluiten en uit te voeren. Voorbeelden van verwerkingen noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een SEBECO overeenkomst zijn:

 •  Beheer van het SEBECO klantendossier en de (pre)(post)contractuele relaties;
 •  De verstrekking en het beheer van de SEBECO diensten en het SEBECO advies;
 •  Onderzoek en beheer van de SEBECO services, de toekenning en uitvoering van de SEBECO services en het beheer en de opvolging van de SEBECO services en dienstverlening;
 •  Verrichtingen met fintech en medtech instrumenten.

Om overeenkomsten die je sluit met SEBECO correct uit te voeren, kan SEBECO bepaalde persoonsgegevens ontvangen van of verstrekken aan een tussenpersoon of gespecialiseerde partners, zoals Bisnode, Graydon of derde partijen. 

6.7 Profilering
SEBECO houdt zich het recht voor de gegevens die zij over jou verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals jouw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat jij bij het gebruik maken van de SEBECO website(s) en online applicaties jouw toestemming hebt gegeven om jouw gedrag te registreren om jou zo relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen hebben betrekking op gegevens die SEBECO rechtstreeks van jou heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal SEBECO jou steeds laten weten van wie zij jouw gegevens heeft verkregen. Deze gegevens worden doorgegeven aan verwerkers die door SEBECO worden ingeschakeld om de automatische verwerking te kunnen uitvoeren. Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, maar je kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via privacy@sebeco.com. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart. In dat geval is het voor SEBECO ook niet meer mogelijk jouw voorkeuren bij te houden, waardoor we mogelijks bepaalde informatie bij verdere dienstverlening steeds opnieuw zullen moeten opvragen. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben. Op grond van haar gerechtvaardigd belang te ondernemen, houdt SEBECO zich het recht voor de resultaten van de profilering door te geven aan haar commerciële partners (zie hieronder).

6.8 Direct marketing
De privacywet zelf definieert het begrip direct marketing niet. De Europese wetgeving definieert dit begrip als volgt: "alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren van of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enige daarmee verband houdende dienst". Dit begrip is met andere woorden zeer ruim. Vallen bijvoorbeeld ook onder de definitie: adressenhandel, gegevenswarenhuizen, profilering, gepersonaliseerde reclameboodschappen, niet-commerciële boodschappen van een (liefdadigheids)vereniging, politieke propaganda,... .

SEBECO houdt zich het recht voor de gegevens die zij over jou heeft, te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien je prospect, klant, leverancier, stakeholder of lid bent van de community, gebeurt dit op grond van SEBECO’s gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing bezorgt SEBECO jou informatie en aanbiedingen die jou mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die SEBECO rechtstreeks van jou heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die SEBECO inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren en de commerciële partners. Deze gegevens worden bijgehouden zolang het nodig is om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen en om te voldoen aan de wettelijke bepalingen en de wettelijke termijnen.

De SEBECO entiteiten hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens als (potentiële) klant (of contactpersonen bij jou als (potentiële) klant) te verwerken voor het verzenden, via elektronische weg, van reclameboodschappen, newsletters, uitnodigingen voor commerciële events en dergelijke meer), mits deze betrekking hebben op gelijkaardige producten en diensten. Voor alle andere marketingacties via elektronische weg vraagt SEBECO jou steeds de toestemming als betrokkene. Ten slotte heeft SEBECO een gerechtvaardigd belang om marketingacties via niet-elektronische weg te voeren.

Je hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via privacy@sebeco.com, mits bewijs van jouw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart. In dat geval wordt je uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

6.9 Doorgifte van gegevens
De gegevens die SEBECO van jou ontvangt, worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners (sponsors, partners, sectororganisaties, …) voor commerciële doeleinden, zodat zij jou kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die je mogelijks interesseren. De betrokken gegevens worden door SEBECO bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.

Je kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via privacy@sebeco.com, mits bewijs van jouw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart. In dat geval wordt je uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen. In elke mail die je van ons of van onze partners krijgt, kan je je uitschrijven voor die specifieke mailing.

6.10 Prospectie
SEBECO houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, prospecten, leads, leveranciers, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met SEBECO bij te houden en te prospecteren. Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan commerciële partners (zie hierboven). Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die SEBECO inschakelt in het kader van het databeheer.

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor SEBECO deze gegevens langer nodig hebben.

Je heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via privacy@sebeco.com, mits bewijs van jouw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart. In dat geval wordt je uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

6.11 Online enquêtes/surveys invullen
Om het beleid, de websites, de webshops of de apps van de Unie beter te maken, gebruiken wij online enquêtes of ‘surveys’. Daarin verzamelen we alleen de informatie die u ons geeft. We houden die informatie op een veilige manier bij. Alle resultaten worden anoniem verwerkt.

6.12 Deelname aan wedstrijden
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd die door SEBECO wordt georganiseerd, verwerkt SEBECO de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens voert SEBECO de overeenkomst niet uit en kan je dus niet deelnemen aan de wedstrijd. Binnen dat doeleinde geeft SEBECO de gegevens enkel door aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst en aan de medeorganisatoren. Na het einde van de overeenkomst houdt SEBECO nog 10 jaar de gegevens bij (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna wist SEBECO de betrokken gegevens.
Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft SEBECO de betrokken gegevens ook door aan commerciële partners (zie hoger) en gebruikt de resultaten van deze gegevens voor profilering en direct marketing (zie hoger).

6.13 Publieksstemming bij wedstrijden
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd die door SEBECO wordt georganiseerd door jouw stem uit te brengen tijdens een publieksstemming, verwerkt SEBECO de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben vanuit ons gerechtvaardigd belang om de correcte werking van de wedstrijd te controleren. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om misbruiken bij de stemming te kunnen detecteren, vraagt SEBECO op. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de organisatie van de wedstrijd en aan de medeorganisatoren. Deze gegevens houdt SEBECO gedurende een termijn van 5 jaar bij (aangezien juridische vorderingen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid tot 5 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna wist SEBECO de betrokken gegevens.

6.14 Deelname aan gesubsidieerde projecten
Indien je via SEBECO deelneemt aan gesubsidieerde projecten, verwerkt SEBECO de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen aan het project. Binnen dat doeleinde geeft SEBECO de gegevens enkel door aan verwerkers (zoals medeorganisatoren van het project en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst, en aan de subsidiërende instantie in het kader van rapportering. Na het einde van de overeenkomst houdt SEBECO jouw gegevens nog 10 jaar bij (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend), behoudens in die gevallen waarbij de subsidiërende instantie ons zou verplichten de gegevens langer bij te houden. Daarna wist SEBECO de betrokken gegevens.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft SEBECO de betrokken gegevens ook door aan commerciële partners (zie hierboven) en gebruikt de resultaten van deze gegevens voor profilering en direct marketing acties (zie hierboven).

6.15 Deelname aan evenementen
Wanneer jij je inschrijft voor een evenement van de SEBECO entiteiten, verwerkt SEBECO de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen aan het project. Na het einde van de overeenkomst houdt SEBECO jouw gegevens nog 10 jaar bij (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen kunnen jouw contactgegevens worden doorgeven aan commerciële partners (zie hierboven) die betrokken zijn bij het evenement, zodat zij jou gerichte informatie kunnen bezorgen. Deelnemerslijsten worden niet publiek gemaakt, maar kunnen wel verdeeld worden onder de overige deelnemers.

Door deelname aan het evenement verklaar je je akkoord dat de foto's van het evenement door SEBECO en de commerciële partners die bij het evenement betrokken zijn, gebruikt kunnen worden voor de promotie van hun activiteiten en dienstverlening.

6.16 Beheer van klachten, interne en externe risico-analyses, audits, penetratie- en assessmenttests
SEBECO heeft een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van  

 •  klachten, geschillen en juridische risico’s en uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van SEBECO;
 •  de opmaak van statistieken en risico-, marketing- en andere modellen;
 •  interne en externe audits, risico-analyses en penetratie- en assessmenttest;

dewelke plaatsvinden hetzij op SEBECO’s eigen initiatief hetzij op initiatief van enige derde die daar hetzij wettelijk (bijvoorbeeld de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit), hetzij contractueel (bijvoorbeeld jij als klant ten aanzien van wie SEBECO als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke optreedt) toe gerechtigd is.

6.17 Cookies
Net zoals elke professionele site heeft de SEBECO site cookies nodig om te kunnen werken. Een cookie is een bestandje dat door de server van SEBECO wordt gestuurd naar de harde schijf van jouw computer of uw mobiel toestel met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet. Het is niet mogelijk om je met een cookie rechtstreeks te identificeren. Wel is het mogelijk om jouw internettoestel te identificeren. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Cookies vereenvoudigen het gebruik van SEBECO websites. Ze vergemakkelijken en versnellen namelijk de interactie tussen internetgebruikers en websites. Cookies hebben geen toegang tot jouw computer noch kunnen ze persoonlijke informatie of andere gegevens op jouw harde schrijf lezen. Zij kunnen geen virussen meedragen en installeren geen schadelijke elementen op jouw computer.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer kan worden bewaard wanneer u websites bezoekt. In dat tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor die website. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, wordt het cookie teruggestuurd naar de betrokken website. Die herkent zo uw browser en kan dan bijvoorbeeld uw inloggegevens onthouden.
De cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch gewist wanneer u uw browser sluit (dat noemen we sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze manueel verwijdert (dat noemen we permanente cookies).
SEBECO nv, beheerder van deze website, maakt gebruik van drie soorten cookies:

1. Essentiële cookies
Die cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zo maken ze het mogelijk om essentiële informatie bij te houden wanneer u een van de formulieren op deze website invult, maar ook om over bezoekersstatistieken te beschikken voor de verschillende bezochte pagina's. Deze statistieken zijn nodig om het bezoekersvolume te voorspellen en ervoor te zorgen dat de website steeds over de nodige middelen beschikt zodat u ze kunt bezoeken.
2. Personaliseringscookies
De personaliseringscookies hebben tot doel de keuzes te onthouden die u maakt tijdens het surfen. Daaronder valt onder andere de interesse die u toont voor bepaalde producten, om u advertenties te tonen die zijn aangepast aan uw behoeften.
3. Optimaliseringscookies
De optimaliseringscookies worden gebruikt om reclamecampagnes te optimaliseren, om de weergavefrequentie van de advertentie te beperken en de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten.

Welke cookies worden op www.sebeco.com gebruikt?
Bij het inloggen op de website van SEBECO kan je kiezen welke soorten cookies je wilt gebruiken via de aankruisvakjes. Als je het keuzevenster gewoon sluit, betekent dat automatisch dat je alleen functionele cookies toestaat. De twee andere soorten cookies worden dan niet op jouw computer gedownload.
Klik op de vakjes hieronder om jouw keuze aan te passen en bevestig jouwkeuze.

Essentiële cookies:
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zo maken zij het mogelijk om essentiële informatie bij te houden wanneer je een van de formulieren op deze website invult, maar ook om over bezoekersstatistieken te beschikken voor de verschillende bezochte pagina's. Deze statistieken zijn nodig om het bezoekersvolume te voorspellen en ervoor te zorgen dat de website steeds over de nodige middelen beschikt zodat je hem kunt bezoeken.

Personaliseringscookies:
De personaliseringscookies hebben tot doel de keuzes te onthouden die je maakt tijdens het surfen. Daaronder valt onder andere de interesse die u toont voor bepaalde producten, om je advertenties te tonen die zijn aangepast aan jouw behoeften.

Optimaliseringscookies:
De optimaliseringscookies worden gebruikt om reclamecampagnes te optimaliseren, om de weergavefrequentie van de advertentie te beperken en de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten.

Hoe kan ik zien welke cookies op mijn toestel staan en hoe kan ik ze verwijderen?
We wijzen je erop dat je via de instellingen van jouw browser ook de criteria voor het aanvaarden van cookies kunt wijzigen. Die instellingen zijn meestal toegankelijk via het menu 'Optie' of 'Voorkeuren' van jouw browser. Voor een beter begrip van die instellingen raden we je aan om de volgende links of de tab 'Help' van jouw browser te raadplegen: 

SEBECO gebruikt deze cookies voor:

 •  Google Analytics: om te kijken hoe goed de site van SEBECO het doet. SEBECO gebruikt Google Analytics om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van de site en diensten die we aanbieden te verbeteren. Raadpleeg Google Analytics Privacy beleid voor meer informatie.
 •  Google Analytics Remarketing: om jouw aanbiedingen te laten zien van producten en/of diensten en/of opleidingen en/of white papers waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder deze cookies mis je persoonlijke aanbevelingen op de website van SEBECO, SEBECO nieuwsbrief en e-mails met persoonlijke tips.
 •  Facebook en andere social media: om je relevante advertenties te tonen op Facebook en andere social media. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Verder monitoren we de cookies om jouw voorkeuren bij te houden, zodat je niet bij elk bezoek jouw taal opnieuw moet instellen, of elke keer dezelfde overlay moet wegklikken. SEBECO past de regel van ‘impliciete goedkeuring’ toe, wat betekent dat, door het gebruik van de SEBECO site, we ervan uitgaan dat je tevreden bent met ons cookie beleid. Indien je niet tevreden bent, dan kan je ofwel deze site niet bezoeken, de cookies verwijderen nadat je de site bezocht heeft, ofwel de site bezoeken nadat je de setting van uw internet browser op anonieme gebruik ingesteld heeft. De meeste web browsers laten toe om cookies uit te schakelen. Gelieve er rekening mee te houden dat, als je beslist om cookies te weigeren, bepaalde delen van deze website niet beschikbaar zullen zijn of niet naar behoren zullen functioneren. Voor meer toelichting over hoe je je browser settings kan aanpassen alsook meer gedetailleerde informatie over cookies verwijzen we je naar www.aboutcookies.org waar je alles kan lezen over het beheren, aanpassen en verwijderen van cookies.

7. Welke rechten heb je als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van SEBECO?
Je hebt als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van SEBECO het recht:  

 •  op transparantie;
 •  om in een klare en begrijpelijke taal geïnformeerd te worden over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de SEBECO entiteiten en de SEBECO MSP (of managed service provider) partners;
 •  op het inkijken, verbeteren en verwijderen van jouw persoonsgegevens;
 •  om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gebruikelijke machineleesbaar format;
 •  om jou eerder gegevens toestemming terug in te trekken;
 •  om de beperking van de verwerking te vragen of een bezwaar te maken tegen de verwerking.

7.1 Recht van inzage en verbetering van jouw persoonsgegevens
Je mag jouw persoonsgegevens raadplegen. SEBECO zal je, op verzoek, kosteloos een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die SEBECO over je verwerkt. Indien je bijkomende kopieën vraagt, kan SEBECO hiervoor een redelijke vergoeding vragen voor administratieve kosten. Voor kopieën van rekeningafschriften of attesten zullen je kosten worden aangerekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst.

Het is van belang dat de persoonsgegevens die SEBECO verwerkt juist en actueel is. Je mag steeds een verzoek tot verbetering, vergezeld van een fotokopie van jouw identiteitskaart, richten aan SEBECO indien je meent dat bepaalde gegevens onjuist zou zijn. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart.

7.2 Recht van wissing en beperking
Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunt u SEBECO verzoeken om persoonsgegevens te wissen of om de verwerking van persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7.3 Recht op overdracht van jouw persoonsgegevens
Je beschikt over een recht om jouw persoonsgegevens, die je aan SEBECO hebt verstrekt, te ontvangen en in sommige gevallen SEBECO te vragen om deze gegevens door te geven aan een door jou aangewezen derde.

Dit recht op overdracht van jouw persoonsgegevens heeft enkel betrekking op jouw persoonsgegevens die je SEBECO heeft bezorgd voor verwerkingen waarvoor je jouw toestemming heeft verleend of voor de uitvoering van een overeenkomst die je met SEBECO hebt gesloten.

Dit recht op overdracht geldt bovendien enkel voor zover de uitoefening ervan geen afbreuk doet aan de rechten of vrijheden van anderen. Een verzoek tot overdracht van jouw gegevens moet gericht worden aan de bank, zoals bepaald in betrokken punt van deze verklaring.

7.4 Recht van bezwaar
Je heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens omwille van redenen eigen aan jouw specifieke situatie wanneer deze verwerking vereist is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van SEBECO.
In dit geval staakt SEBECO de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Daarnaast kan je je ook te allen tijde verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

7.5 Recht om toestemming te allen tijde in te trekken
Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van de verstrekking van jouw toestemming, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken.
 
7.6 Recht om niet onderworpen te worden aan volledig geautomatiseerde besluitvorming
Sommige persoonsgegevens worden door SEBECO volledig geautomatiseerd verwerkt om op een efficiënte wijze tot een gerechtvaardigde beslissing te komen. Indien je het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt je SEBECO contacteren en jouw standpunt kenbaar maken, een tussenkomst van een medewerker vragen. SEBECO heeft Evelien Van den Dorpe als data protection officer aangesteld.

7.7 Recht om een klacht in te dienen
Indien je meent dat SEBECO jouw persoonsgegevens niet op een correcte wijze verwerkt, dan kan je steeds contact opnemen of klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van SEBECO, zoals bepaald in het betrokken punt van deze verklaring. Je heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je steeds contact opnemen met SEBECO zoals bepaald in het betrokken punt van deze verklaring.

Praktisch betekent dit dat je op het ogenblik dat je klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van SEBECO wordt of wanneer je gebruik maakt van onze (online)diensten, SEBECO jouw toestemming vraagt om je via verschillende kanalen, zoals e-mail, sms, social media, apps, …, sterk gepersonaliseerde commerciële communicatie op te sturen over al de SEBECO diensten. Op die manier ontvang je commerciële informatie die relevant is voor jou en aansluit bij jouw interesses en behoeften. SEBECO maakt hierbij gebruik van al jouw persoonlijke informatie waarover zij beschikt, zoals jouw identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat), gezinssamenstelling, opleiding, professionele situatie, productbezit, individuele transactiegegevens en jouw klik- en surfgedrag op onze website en applicaties. In dat geval informeert SEBECO jou als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde. Jouw toestemming wordt bovendien gevraagd om jouw persoonsgegevens te delen met ondernemingen waarmee SEBECO samenwerkt, zoals REFIBO en COCURA, opdat zij jou eveneens commerciële informatie over hun producten en diensten kunnen bezorgen. SEBECO vraagt je eveneens jouw toestemming om over te gaan tot verrijking van de persoonsgegevens die SEBECO over jou heeft met persoonsgegevens die zij aankoopt bij derden (zoals Bisnode), opdat de commerciële informatie die SEBECO jou bezorgt nog verder afgestemd kan worden op jouw behoeften en interesses.

Dit betekent dat je indien en voor zover SEBECO gegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, je het recht hebt de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking. Verzoeken op dat gebied kan je emailen naar privacy@sebeco. Naar aanleiding van deze email kan je als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van SEBECO vragen om jouw feitelijk onjuiste gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. SEBECO wijst hierbij erop dat deze rechten niet absoluut zijn, en dat SEBECO in bepaalde omstandigheden gerechtigd is of zelfs wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens verder te verwerken en dat SEBECO derhalve niet steeds (volledig) aan jouw verzoek kan tegemoetkomen. Afhankelijk van het doeleinde worden jouw gegevens gedurende een termijn van 5 jaar of 10 jaar bijgehouden (aangezien juridische vorderingen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid tot 5 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

Je kan op eender welk ogenblik en zonder opgave van reden, jouw toestemming intrekken voor elk van bovenvermelde verwerkingen. Je kan je verzoek hiertoe richten tot SEBECO, zoals bepaald in dit punt van deze verklaring. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart.

8. Heb je vragen als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van SEBECO?
Heb je als klant, prospect, leverancier, stakeholder, werknemer, interim, bezoeker en geregistreerde van SEBECO aanwijzingen van misbruik of een klacht over de verwerking van jouw respectievelijke persoonsgegevens. SEBECO heeft Evelien Van den Dorpe als data protection officer aangesteld. Per post kan je haar bereiken op het volgende adres te B-9050 GENT Kerkstraat 106. Wil je een klacht indienen over de wijze waarop SEBECO als verantwoordelijke voor de verwerking jouw persoonlijke gegevens heeft behandeld? Neem contact op via het hierboven vermelde adres, zend een email naar privacy@sebeco.com of bel +32 9 223 32 40.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, het toezichthoudend orgaan op het gebied van privacybescherming in België. Voor informatie kan je terecht op https://gegevensbeschermingsautoriteit.be. Hierbij richt je je klacht aan het volgende adres in B-1000 BRUSSEL Drukpersstraat 35, mail je naar contact@apd-gba.be of bel je naar +32 2 274 48 35.

9. Wat bij wijzigingen van deze privacy verklaring?
SEBECO heeft te allen tijde het recht om haar privacy verklaring aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de (wijzigingen van) de relevante wetgeving, nationale en internationale officiële standpunten en gerechtelijke uitspraken.

Je kan te allen tijde de meest recente versie van deze privacy verklaring terugvinden op de websites van de SEBECO entiteiten. 

Privacy verklaring voor sollicitanten, interims en werknemers

Deze privacy verklaring past SEBECO telkens aan aan de meest recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op https://www.sebeco.com/privacy.html om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Privacy statement van alle wervings-, selectie- en tewerkstellingsprocedures
Deze privacyverklaring is een uitbreiding van de algemene privacyverklaring (https://www.sebeco.be/privacy) en is enkel bedoeld om jou als sollicitant, interim of werknemer te informeren over de wijze waarop SEBECO de gegevens van sollicitanten, interims en werknemers verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle wervings-, selectie- en tewerkstellingsprocedures. Indien je solliciteert of een open sollicitatie achterlaat via deze website, verzamelt SEBECO jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement vind je informatie over ons, welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe SEBECO met jouw gegevens omgaat. SEBECO vindt het belangrijk dat je met een gerust gevoel jouw gegevens bij ons achterlaat en doet er alles aan om jouw gegevens goed te beschermen. Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen, neem dan contact op met de chief engagement officer en data protection officer, Evelien Van den Dorpe, van SEBECO.

Doeleinden van de gegevensverwerking van de werving, selectie en tewerkstelling
SEBECO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

1. Wervings- en selectiedoeleinden
Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer je één van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of je aanmeldt op een wervingswebsite van SEBECO, nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te beheren en om contact met je op te nemen. Op deze manier informeert SEBECO jou over nieuwe vacatures of nodigt je uit voor activiteiten die verband houden met werving. Verder dienen deze gegevens om jou algemene informatie te versturen.

Welke rechtsgrondslag hanteert SEBECO voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw ‘toestemming’ of jouw ‘geïnformeerde toestemming’. Door jouw gegevens aan SEBECO te verstrekken, stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven beschreven doeleinde. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw toestemming voor de intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerkt SEBECO voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerkt SEBECO jouw contactgegevens, geslacht, geboorteplaats en -datum, nationaliteit(en), verblijfs- en domiciliegegevens, moederta(a)l(en), actieve en passieve taalkennis, vast- en/of gsm nummer, rijksregisternummer, intern identificatienummer, gegevens en kopie van jouw identiteitsbewijs of paspoort, Facebook, Instagram en Twitteraccount, LinkedInprofiel, verklaring van jouw arbeids- en gezinssituatie, gegevens over jouw functie(s) en de tewerkgestelde positie(s), foto’s, presentatievideo of persoonlijke elevatorpitch. Daarnaast wordt jouw informatie in het kader van de werving verwerkt zoals jouw cv, gegevens over jouw werkervaring en beschikbaarheid, resultaten van jouw geschiktheids-, persoonlijkheids-, taal-, competentieprofiel- en technische assessmenttesten, opleidingsgegevens, getuigschriften, diploma’s, gegevens over jouw te contacteren referenties, immigratiestatus (of je een werkvergunning nodig hebt of niet), gegevens van jouw werkvergunning, bewijs van goed gedrag en zeden, ervarings- en beroepsgegevens (waaronder recente print van mycareer en mypension). Afhankelijk van de omstandigheden en de geldende lokale wetten en voorschriften, is het ook mogelijk dat wij gezondheids- en medische informatie of details over criminele en strafrechtelijke veroordelingen (verkeersboetes, uittreksel uit het strafregister) verzamelen.

In dat geval worden aan diegene die met de sollicitatieprocedure belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de sollicitatieprocedure en het daaraan gekoppelde geschiktheidsonderzoek. De belangrijke reden van het vastleggen en verwerken van jouw gegevens is om een mogelijke match met één van onze vacatures te onderzoeken. Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature van SEBECO kunnen jouw gegevens ook worden gebruik om een match met een andere vacature bij de SEBECO entiteiten te onderzoeken.

Concreet betekent dit als volgt:  

 •  Jouw gegevens en documenten worden door SEBECO onder meer verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een job binnen SEBECO. Teneinde de juiste kandidaat te selecteren voor de juiste vacature, kan het wervings- en selectieproces bij SEBECO bestaan uit het vergelijken van jouw gegevens als sollicitant met de vacature(s) en de daarbij horende kwalificaties, het eventueel contact opnemen voor een nadere kennismaking, en voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.  
 •  Jouw gegevens kunnen we ook gebruiken om jou – tot 24 maanden (of 5 jaar) na het afgeronde wervingsproces – op de hoogte te houden van vacatures en om mogelijkheden bij SEBECO te onderzoeken die aansluiten bij jouw profiel.
 •  Tot slot kunnen jouw gegevens worden gebruikt om statistische gegevens op te stellen die uitsluitend voor intern gebruik, van de SEBECO entiteiten zijn. 

Hoe verzamelt SEBECO jouw persoonsgegevens als sollicitant?
Als sollicitant verstrek je SEBECO jouw persoonsgegevens via:

 •  persoonlijk ingevoerde contactgegevens op de websites van de SEBECO entiteiten of bij een SEBECO partner of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het registratieproces;
 •  persoonlijk afgegeven en geprint cv bij SEBECO of op een kantoor van een SEBECO partner;
 •  jouw persoonlijk gemailde cv naar SEBECO of een SEBECO partner-consultant om door de betreffende partner-consultant geïnterviewd te worden;
 •  een aggregator, die jou vervolgens doorstuurt naar de website van de betreffende partner;
 •  persoonlijk ingevoerde contactgegevens op een microwebsite van de SEBECO partner;
 •  social media boodschappen zoals op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn of ander (apps)tools;
 •  proactief contact met SEBECO per telefoon of email.

Als sollicitant ontvangt SEBECO van andere bronnen jouw persoonsgegevens via: 

 •  jouw referentieperso(o)n(en);
 •  onze klanten en relaties;
 •  via linkedIn en andere vacaturessites;
 •  jouw Facebook ’liket’, ‘Twitter’ of ‘LinkedIn’ boodschappen;
 •  een Managed Service Provider (MSP) aan wie het management van extern personeel (waaronder freelancers, interims, onafhankelijke opdrachtnemers en tijdelijke werknemers) is uitbesteed. 

Hoelang bewaart SEBECO jouw persoonsgegevens als sollicitant?
Jouw persoonsgegevens als sollicitant worden zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien SEBECO redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor jou te hebben en jij hier toestemming voor hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure nog maximaal 24 maanden voor deze doeleinden bewaren. Als je wordt aangenomen als vaste of als interimmedewerker worden deze verkregen persoonsgegevens verder administratief verwerkt. Dit heeft tot doel de samenwerking met SEBECO te concretiseren via het opstellen van de arbeids- en interimovereenkomst en het inrichten van een persoonlijk competentie-ontwikkelingsplan. Zo wordt jouw introductie binnen SEBECO mogelijk te maken.

2. Doeleinde om een arbeidsovereenkomst met jou aan te gaan
Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer wij jou een dienstverband bij SEBECO of via een SEBECO partner aanbieden, verwerken wij jouw persoonsgegevens om zowel de arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken als een competentie-ontwikkelingstraject in te richten. SEBECO neemt jouw persoonsgegevens dewelke verzameld zijn tijdens de wervingsprocedure dan tevens op in onze HR-database en KUL³TIFA³S talentenmeter. Jouw persoonsgegevens dienen zowel voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst als voor het opvolgen en organiseren van jouw competentie-ontwikkelingstraject.

Welke rechtsgrondslag hanteert SEBECO voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
Je bent verplicht om SEBECO alle persoonsgegevens te verstrekken die SEBECO nodig heeft om zowel jouw arbeidsovereenkomst en jouw persoonlijk competentie-ontwikkelingstraject uit te kunnen voeren als om SEBECO in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en engagementen in verband met jouw arbeidsovereenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerkt SEBECO voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken we jouw contactgegevens, geslacht, geboorteplaats en -datum, nationaliteit(en), verblijfs- en domiciliegegevens, moederta(a)l(en), actieve en passieve taalkennis, vast- en/of gsm nummer, rijksregisternummer, gegevens en kopie van jouw identiteitsbewijs of paspoort, Facebook, Instagram en Twitteraccount, LinkedInprofiel, inschrijvingsnummer bij het KBO en btw gegevens, gegevens over jouw voorbije functie(s) en de tewerkgestelde positie(s), foto’s, presentatievideo of persoonlijke elevatorpitch. Daarnaast wordt jouw (gevoelige) informatie in het kader van de arbeidsovereenkomst verwerkt zoals jouw beroepskwalificaties, jouw werkervaring en beschikbaarheid, gegevens over jouw gezinssituatie, resultaten van jouw geschiktheids-, persoonlijkheids-, taal-, competentieprofiel- en technische assessmenttesten, opleidingsgegevens, getuigschriften, diploma’s, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging (in het kader van de sociale verkiezingen, van vakbondsafgevaardigden, due dilligence opdrachten, sociaalrechtelijk advies) gegevens over jouw gecontacteerde referenties, immigratiestatus (of je een werkvergunning nodig hebt of niet), gegevens van jouw werkvergunning, bewijs van goed gedrag en zeden, uittreksel uit strafregister (in het kader van (de assistentie bij) immigratieaanvragen), ervarings- en beroepsgegevens (waaronder recente print van mycareer en mypension), gezondheid- en medische toestand (een handicap of andere specifieke medisch toestand waar SEBECO rekening mee moet houden (allergie, …) wanneer jij onze bedrijfsgebouwen betreedt of wanneer SEBECO een business lunch organiseert), arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, payrollgegevens, bank- en rekeningnummergegevens, nummerplaatgegevens van jouw vervoermiddel, mensen van wie wij gegevens ontvangen van kandidaten en personeel, zoals referentie- en contactpersonen voor noodgevallen.

SEBECO verwerkt de van jouw verzamelde informatie:

 •  in het kader van de loonverwerking;
 •  in het kader van de flexibele werkroosters vermits het belangrijk is dat jouw collega’s weten met wie ze op welk moment moeten samenwerken en wie hen op welk ogenblik vervangt. Voor de werknemers die bovendien ook vragende partij zijn voor flexibele werkroosters, beantwoordt de mededeling van de werkroosters aan hun ‘normale privacyverwachtingen’ (artikel 4 § 1,2° van de Privacywet). Als de bedoelde ‘openmaking’ van jouw persoonsgegevens als werknemer een goed motief dient, kan die in het licht van de Privacywet als terzake dienend en niet overmatig worden beschouwd (artikel 4 § 1, 3° van de Privacywet), bijvoorbeeld als de mededeling van werkroosters de workflow op de werkvloer bevordert, wat op zich een gerechtvaardigd doeleinde is.
 •  Als de bedoelde ‘openbaarmaking’ van persoonsgegevens van werknemers een goed motief dient, kan die mededeling in het licht van de Privacywet eventueel als terzake dienend en niet overmatig worden beschouwd (artikel 4 § 1, 3° van de Privacywet), bijvoorbeeld als de mededeling van werkroosters de workflow op de werkvloer bevordert, wat op zich een gerechtvaardigd doeleinde is.
 •  In het kader van het gebruik van de agenda dewelke de interne mobiliteit bevordert. Voor het gebruik van gegevens uit een elektronische agenda (bv. een outlookagenda) zijn de algemene privacyregels van toepassing. Zo moet er een gerechtvaardigd doeleinde zijn voor het opvragen van persoonsgegevens uit een agenda of om er zich toegang toe te verschaffen. Het nastreven van de continuïteit van de dienstverlening en de goede werking van het openbaar bestuur is een voorbeeld hiervan. Echter, de werkgever die genoodzaakt wordt zich toegang te verschaffen tot informatie moet daarnaast de meest passende en proportionele middelen toepassen teneinde de risico’s op inbreuken op de Privacywet te beperken, te meer een agenda naast professionele ook privé-informatie kan bevatten. In dat verband dient de gezochte informatie a priori noodzakelijk te zijn voor de voorzetting van de professionele activiteiten, moet er een specifieke situatie bestaan waardoor de betrokkene deze informatie niet binnen een nuttige termijn zelf kan meedelen (bv. afwezigheid), en er mag geen andere, minder privacyschendende wijze bestaan om deze informatie te verkrijgen. Indien de continuïteit van de dienstverlening wordt verzekerd door een vervanger van de werknemer is er alvast geen dwingende reden voor het opvragen van de agendagegevens, gezien de lopende afspraken dan worden opgevolgd door die vervanger, zeker indien de werknemer vooraf aan het departementshoofd liet weten wie hem vervangt. om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen (hoofdzakelijk inzake belastingen en sociale zekerheid);
 •  om andere taken van personeelsbeheer te vervullen zoals administratie van diverse verzekeringen;
 •  om jouw personeelsdossier te beheren;
 •  om via evaluaties jouw competentie-ontwikkelingsplan inhoud te geven.
 •  om jou op een juiste en veilige wijze passende administratieve begeleiding aan te bieden;
 •  om te voorzien in alle mogelijke voorziene en onvoorziene gebeurtenissen voor jou en de andere SEBECO medewerkers. 

SEBECO stemt haar producten, diensten of website niet af op kinderen noch is ernaar gericht. In dit geval verzamelt en bewaart SEBECO, behoudens eventueel van onze werknemers en interims en in het kader van specifieke diensten aan bepaalde klanten, persoonsgegevens van kinderen niet op een actieve intentionele wijze. Als je ons persoonsgegevens meedeelt over jouw gezinsleden of andere betrokkenen (zoals aandeelhouders of begunstigden), dan dien je hen daarover te informeren en op de hoogte te stellen van (de inhoud van) deze Privacyverklaring.

Hoelang bewaart SEBECO jouw persoonsgegevens als werknemer?
Voor dit doeleinde worden jouw persoonsgegevens na beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst bewaard (1) zo lang SEBECO wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren en (2) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van SEBECO te beschermen. De periode gedurende dewelke jouw persoonsgegevens worden opgeslagen, volgen de wettelijk voorziene en/of gerechtvaardigde bewaartermijnen. Na het verstrijken van deze periode worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

3. Algemeen
Wat houdt dit in?
Voor een optimale werking van de SEBECO website verzamelen wij bij bezoeken van deze website tevens de volgende gegevens

 •  Jouw IP adres en de (persoons)gegevens die je actief vertrekt via onze website;
 •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 •  Internetbrowser en apparaat type.

De verstrekking van jouw persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. De vertrekking van jouw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te maken van de website.

Daarnaast verwerkt SEBECO de door jou zelf via onze website actief ingevoerde gegevens. De verstrekking van die gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om jou te informeren over de door jou gevraagde jouw job.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt SEBECO?
SEBECO verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor jou, tenzij je deze zelf uitvoert. In dat geval vindt verwerking plaats op basis van jouw ‘toestemming’ of jouw ‘geïnformeerde toestemming’.

Welke informatie verstrekken wij aan derden?
SEBECO verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen of derden, tenzij:

 •  aan de SEBECO entiteiten en daarvoor jouw ondubbelzinnige toestemming hebben;
 •  op grond van SEBECO’s gerechtvaardigde belangen jouw persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende vennootschappen die deel uitmaken van de SEBECO entiteiten;
 •  de SEBECO entiteiten daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.
 •  aan SEBECO’s MSP partners en onze verwerkers zoals bijvoorbeeld het sociaal secretariaat, interimpartners, leveranciers van gegevensopslag, ict- en sociale partners, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheids- en gerechtelijke instanties zoals sociale zekerheidsinstellingen en fiscale administratie en SEBECO’s andere adviseurs die als verwerkingsverantwoordelijke optreden zoals SEBECO’s advocaat, SEBECO’s accountant, SEBECO’s bedrijfsrevisor, … ;
 •  het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 •  het noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen;

In het kader van de personeelsadministratie kan SEBECO eveneens jouw gegevens overdragen aan de andere SEBECO entiteiten, waartoe SEBECO behoort. Dit in het kader van het beheer van de interne mobiliteit of met het oog op de uitvoering van een gecoördineerd personeelsbeleid op het niveau van de SEBECO entiteiten.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht van SEBECO, sluit SEBECO een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Hoe beveiligt SEBECO jouw gegevens als sollicitant, interim en/of werknemer van SEBECO?
SEBECO heeft een veiligheidsbeleid ontwikkeld, dat op regelmatige tijdstippen getest en bijgestuurd wordt. Zo neemt SEBECO technische en organisatorische maatregelen die erop gericht zijn om bewustwording te creëren over de omgang met jouw persoonsgegevens als sollicitant, interim en werknemer door: 

 •  de toegang met jouw persoonsgegevens zowel organisatorisch als IT-technisch te beperken;
 •  jouw persoonsgegevens te beveiligen via passende IT-technische maatregelen rekening houdend met de stand van de techniek, de daaraan gekoppelde kosten en de risico’s van de verwerking, zoals encryptie, anti-virussoftware, firewalls, verzending van beveiligde verbindingen, …);
 •  de juistheid van jouw gegevens te waarborgen;
 •  vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens te waarborgen;
 •  datalekken in de mate van het mogelijke te verhinderen, op te sporen en te verhelpen door oog te hebben voor accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking van of toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of verwerkte persoonsgegevens.

De SEBECO entiteiten nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@sebeco.com.

Welke rechten heb je als sollicitant, interim en/of werknemer van SEBECO?
Je hebt als sollicitant, interim en/of werknemer van SEBECO het recht:  

 •  op transparantie;
 •  om in een klare en begrijpelijke taal geïnformeerd te worden over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de SEBECO entiteiten en de SEBECO MSP (of managed service provider) partners;
 •  op het inkijken, verbeteren en verwijderen van jouw persoonsgegevens;
 •  om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gebruikelijke machineleesbaar format;
 •  om jou eerder gegevens toestemming terug in te trekken;
 •  om de beperking van de verwerking te vragen of een bezwaar te maken tegen de verwerking.

Dit betekent dat je indien en voor zover SEBECO gegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, je het recht hebt de toestemming te allen tijde in te trekken. SEBECO wijst hierbij erop dat deze rechten niet absoluut zijn, en dat SEBECO in bepaalde omstandigheden gerechtigd is of zelfs wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens verder te verwerken en dat SEBECO derhalve niet steeds (volledig) aan jouw verzoek kan tegemoetkomen. In dat geval informeert SEBECO jou als sollicitant, interim of werknemer. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intreking. Verzoeken op dat gebied kan je emailen naar privacy@sebeco. Naar aanleiding van deze email kan je als sollicitant, interim of werknemer van SEBECO vragen om jouw feitelijk onjuiste gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is aangevraagd, stuur je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Ter bescherming van jouw privacy, maak je jouw pasfoto en rijksregisternummer zwart.

Heb je vragen als sollicitant, interim of werknemer van SEBECO?
Heb je als sollicitant, interim of werknemer van SEBECO aanwijzingen van misbruik of een klacht over de verwerking van jouw respectievelijke persoonsgegevens. SEBECO heeft Evelien Van den Dorpe als data protection officer aangesteld.

Per post kan je haar bereiken op het volgende adres te 9050 GENT Kerkstraat 106. Wil je een klacht indienen over de wijze waarop SEBECO als verantwoordelijke voor de verwerking jouw persoonlijke gegevens heeft behandeld? Neem contact op via het hierboven vermelde adres, zend een email naar privacy@sebeco.com of bel +32 9 223 32 40.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, het toezichthoudend orgaan op het gebied van privacybescherming in België.

Voor informatie kan je terecht op https://gegevensbeschermingsautoriteit.be. Hierbij richt je je klacht aan het volgende adres in 1000 BRUSSEL Drukpersstraat 35, mail je naar contact@apd-gba.be of bel je naar +32 2 274 48 35.

Wijzigingen van deze privacy verklaring
SEBECO heeft te allen tijde het recht om haar privacy verklaring aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de (wijzigingen van) de relevante wetgeving, nationale en internationale officiële standpunten en gerechtelijke uitspraken.
Je kan te allen tijde de meest recente versie van deze privacy verklaring terugvinden op de websites van de SEBECO entiteiten. 

Cookies Policy of Beleid

Deze cookie policy of dit cookie beleid van de SEBECO entiteiten regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van jouw gebruik van de SEBECO website en de bijbehorende diensten. Deze verwerking wordt uitgevoerd door de SEBECO entiteiten als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te B-9050 GENT, Kerkstraat 106, geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0432 847 355 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de Europese verordening.

Hoewel SEBECO de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op de SEBECO website verstrekte informatie, garandeert SEBECO niet dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op de SEBECO website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, organisatorisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raadt SEBECO jou aan altijd contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen, juristen, accountants en gecertificeerde en erkende organisatie-experten.

SEBECO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op de SEBECO website. SEBECO aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op de SEBECO website.

De website van SEBECO kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, die niet door SEBECO worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. SEBECO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van de SEBECO website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEBECO.

Dit cookiebeleid legt uit op welke manier de SEBECO groep gebruik maakt van Cookies op een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een SEBECO Entiteit.

Door gebruik te blijven maken van de SEBECO website en/of diensten of door op ‘aanvaarden’ te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze cookie policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze cookie policy kan jij je cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

SEBECO behoudt het recht voor deze cookie policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via de SEBECO website en/of diensten. Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij jou een email te sturen naar privacy@sebeco.com. Indien SEBECO hiervan geen mededeling heeft ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via de SEBECO website of diensten aan jou zijn meegedeeld, heb je alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen aanvaard. Enkel de meest recente versie is van toepassing op het gebruik van het SEBECO domein.

1. Definities
Aanbevolen Inhoud
: suggesties voor artikels, nieuwsberichten, jobaanbiedingen en andere informatie die een SEBECO entiteit afstemt op de interesses van een gebruiker (aan de hand van ‘klikgedrag’) of ‘geregistreerde gebruiker’ (aan de hand van ‘klikgedrag’ en ‘geregistreerde gegevens’).

Apparaat: jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je een SEBECO domein bezoekt.

Cookies: tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op jouw apparaat, zoals nader toegelicht. Dit zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op jouw computer of toestel worden opgeslagen. Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Dienst: nieuws, aanbiedingen, functionaliteit voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, aanbevolen inhoud en artikels of gepersonaliseerde advertenties die een SEBECO entiteit levert of ter beschikking stelt op of via een SEBECO domein. Voor een overzicht van de diensten per SEBECO domein, zie de definitie van SEBECO entiteiten.

Gebruiker: jij die een SEBECO domein bezoekt om als ondernemer, sollicitant, student, zelfstandige of betrokkene van een dienst te genieten. Dit kan rechtstreeks via de SEBECO websites of na het installeren van een van onze apps.

Gepersonaliseerde advertenties en aangeboden artikels: commerciële informatie en inhoudelijke artikels die afgestemd is op de interesses van een gebruiker (aan de hand van ‘klikgedrag’) of geregistreerde gebruiker (aan de hand van ‘klikgedrag’ en ‘geregistreerde gegevens’).

Klikgedrag: de interesses van een gebruiker die afgeleid worden aan de hand van cookies en gelijkaardige technologieën uit het gebruik van een Dienst op SEBECO Domeinen en uit bezoek en interactie op websites van derde partijen. Klikgedrag bevat voornamelijk: 

 •  Sessiegegevens: besturingssysteem, type toestel en browser. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.
 •  Bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doet SEBECO door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we je aanbevolen inhoud, artikels en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. (bv. leiderschapsstijl, lifestyle, waardenliefhebber)

SEBECO Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een SEBECO entiteit. Zie hier voor een overzicht van de verschillende SEBECO entiteiten.

SEBECO Groep: het geheel van de SEBECO entiteiten.

SEBECO entiteit: de rechtspersoon binnen de SEBECO Groep die een Dienst aanbiedt/levert. Zie hier voor een overzicht van de verschillende SEBECO Entiteiten .

2. Wat zijn cookies?
Onder cookies worden de volgende technologieën en bestanden verstaan:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van jouw apparaat worden opgeslagen, van je Apparaat worden gelezen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer je de SEBECO website en/of diensten gebruikt, verzamelen en verwerkt SEBECO ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als je meer wilt weten, lees dan onze privacy policy.

Tags of pixels zijn synoniemen van elkaar. Het gaat hierbij telkens om stukjes code die worden uitgevoerd door je browser (vb. Internet Explorer) als je een SEBECO domein bezoekt.

Logfiles zijn bestanden die informatie verzamelen over de activiteiten van je apparaat of een toepassing op je apparaat, bv. je web browser.

Tenslotte worden ook instellingen en informatie op je apparaat, en van de toepassingen die erop aanwezig zijn, gebruikt. Deze kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing enz.

Wanneer je de SEBECO website bezoekt en/of gebruikt, plaatst SEBECO cookies of gebruikt soortgelijke technologieën waarmee SEBECO persoonsgegevens over jou verzamelt en verwerkt.
De hiervoor vermelde cookies zijn:

 •  soms tijdelijk (sessie cookies), deze worden verwijderd als je de browser afsluit,
 •  soms permanent (persistent cookies), deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist. Permanente cookies laten bijvoorbeeld toe dat je je niet steeds opnieuw hoeft aan te melden,
 •  soms eerste partij cookies: dit zijn cookies gebruikt door een SEBECO domein,
 •  soms derde partij cookies: dit zijn cookies gebruikt door websites die tot een ander domein behoren dan de SEBECO domeinen.

3. Waarom gebruiken SEBECO entiteiten cookies?
SEBECO Entiteiten gebruiken cookies om de volgende redenen: 

 •  Om de SEBECO domeinen goed te laten functioneren
 •  Om de werking en inhoud van de SEBECO domeinen te verbeteren
 •  Om de SEBECO dienst te leveren die je gevraagd hebt 

Hierna vind je meer uitleg over elk van deze gebruiken.

3.1 Cookies voor het goed functioneren van SEBECO domeinen
Deze Cookies laten toe om vlot te navigeren op de SEBECO domeinen en toegang te geven tot de diensten. Voorbeelden zijn cookies om: 

 •  Aan te melden op onze SEBECO domeinen
 •  Het type Apparaat, type browser, schermresolutie, tekstgrootte van je browser etc. te detecteren om onze inhoud optimaal weer te geven
 •  Webpagina’s sneller doen laden
 •  De website gelijkmatig te belasten zodat die zo veel mogelijk bereikbaar blijft
 •  De veiligheid op onze websites garanderen en misbruik opsporen
 •  De informatie van je bestelmandje of formulieren tijdelijk bewaren
 •  Voorkeuren voor regio of taal instellen

3.2 Cookies om de werking en inhoud van de SEBECO domeinen te verbeteren
SEBECO meet continu welke onderdelen van een SEBECO domein het meest interessant zijn en houden in de gaten dat alles naar behoren werkt. Dit is niet alleen interessant voor ons, maar ook voor jou. Dankzij deze inzichten kunnen we de opbouw, navigatie en inhoud van elk SEBECO domein verbeteren en nieuwe versies testen.

Via de informatie die wij zo verzamelen maken we beschrijvende statistieken. Deze statistieken zijn opgeteld over vele gebruikers. We kunnen deze dus niet herleiden naar individuele gebruikers.

Voorbeelden hiervan zijn cookies die: 

 •  Het algemeen gebruik van de websites en apps registreren (bv. aantal bezoekers, tijdsduur, de volgorde van bezochte pagina’s)
 •  Foutmeldingen opsporen
 •  Ontwerpen voor een betere gebruikservaring testen (A/B testen)

3.3 Cookies noodzakelijk om de SEBECO dienst te leveren op basis van je overeenkomst met ons
Als je een SEBECO domein bezoekt heb je de mogelijkheid om gratis toegang te krijgen tot bepaalde online SEBECO diensten zoals de tim-scan. Je bent niet verplicht om de SEBECO diensten af te nemen, in dat geval krijg je een beperkte toegang tot het SEBECO domein.

Als je kiest om de SEBECO diensten af te nemen, ga je een overeenkomst aan met de verantwoordelijke SEBECO Entiteit en aanvaard je de voorwaarden.

Je hoeft niet te betalen voor de online en beschikbare SEBECO diensten. Wel heeft de verantwoordelijke SEBECO entiteit toegang nodig tot je ‘klikgedrag’ en ‘geregistreerde gegevens’ als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je ‘klikgedrag’ en ‘geregistreerde gegevens’ zijn ook noodzakelijk om bepaalde SEBECO diensten te kunnen leveren zoals aanbevolen inhoud en artikels en gepersonaliseerde advertenties.
Cookies zijn dus noodzakelijk om de SEBECO diensten te leveren.

Voorbeelden van deze cookies zijn: 

 •  SEBECO houdt bij welke artikels en advertenties je gezien hebt om te voorkomen dat je steeds dezelfde artikels en advertenties ziet;
 •  SEBECO gaat na hoeveel bezoekers op het artikel of de advertentie klikken en zo het nut ervan kunnen delen met de auteur of de adverteerder;
 •  SEBECO geeft informatie over je ‘klikgedrag’ door aan andere websites zodat zij gepersonaliseerde advertenties en aanbevolen artikels kunnen laten zien;
 •  Derde partijen gepersonaliseerde advertenties en aanbevolen artikels kunnen zich tonen aan jou op onze SEBECO Domeinen;
 •  SEBECO gepersonaliseerde advertenties en aanbevolen artikels over het SEBECO aanbod kan tonen op andere websites;
 •  Voorkeursthema’s of voorkeuren voor zoekopdrachten aangeven;
 •  Artikels suggereren in de marge die bezoekers met gelijkaardige interesses als jou vaak lezen;
 •  De inhoud van de SEBECO nieuwsbrieven of andere communicatie meer relevant maken;
 •  Aanbiedingen over producten en diensten veel specifieker maken;
 •  Je interesses herkennen op verschillende SEBECO domeinen.

De SEBECO entiteit functioneert als een ecosysteem en werkt in veel gevallen samen met ecosysteempartners. Deze bedrijven, organisaties en ledenverenigingen fungeren als tussenpersoon tussen een SEBECO entiteit, de auteurs en de adverteerders.

Hieronder een lijst met de cookies die de ecosysteempartners of SEBECO gebruikt in combinatie met de aanbevolen artikels en advertenties, wat ze doen en hoe lang ze worden gebruikt.

3.4 Cookies voor Sociale media
Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Twitter, Facebook en LinkedIn en inhoud van de SEBECO Domeinen delen, of bepaalde inhoud van een SEBECO Domein delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart.

De SEBECO Domeinen sebeco.com, refibo.be, cocura.be, tia.be, tim.be en servizo.bemaken gebruik van de Facebook pixel. Als je op zoek gaat naar een job, dienst of evenement op onze classifiedssites kunnen we je dankzij deze pixel later op Facebook bereiken met bijkomende relevante zoekresultaten.

Het gebruik of interactie met sociale media buttons of functies is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – geen enkele SEBECO entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van het desbetreffende sociale medianetwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

4. Hoe schakel je cookies uit of wis je de cookies?
Je kan de cookies die een SEBECO entiteit en/of derden gebruiken uitschakelen zoals hierna beschreven. Let wel: in zulk geval werken onze SEBECO domeinen niet optimaal en/of geven ze slechts beperkte toegang.

Je kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door jouw instellingen in jouw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de SEBECO website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Informatie over het weigeren en wissen van cookies kan je op volgende websites terugvinden:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox/Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

5. Hoe verwerkt SEBECO jouw persoonsgegevens?

Indien Cookies persoonsgegevens over jou verzamelen doen zij dit in overeenstemming met het privacybeleid van de SEBECO Groep .
Dit cookiebeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van de entiteiten van de SEBECO Groep: de algemene factuurvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden, de overeenkomst voor het gebruik van diensten op of via SEBECO domeinen door gebruikers en geregistreerde gebruikers.

SEBECO doet haar uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze cookie policy vermelde doeleinden te bereiken en om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. SEBECO verwerkt jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze cookie policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je bij de SEBECO website bent geregistreerd, verwijdert SEBECO jouw persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.