Uitmuntend Organisatieontwerp

 

& Business Process Management

 

WIJ ANALYSEREN, ONTWIKKELEN EN VERSTERKEN UW ORGANISATIE ZODAT ZE KLAAR IS VOOR TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN.

Het verwezenlijken van de nodige organisatieverandering(en) met als einddoel “succesvol” zijn. Dat is organisatieontwikkeling.

Organisaties krijgen te maken met een heleboel externe veranderingen door bijvoorbeeld een verandering in de marktvraag. Sommige veranderingen komen ook van binnenin. Hoe dan ook, verandering kan pas succesvol zijn als iedereen hierin meegaat, in combinatie met het juiste organisatieontwerp.

Om deze veranderingen en ontwikkelingen vlot te laten verlopen, is de juiste kennis en expertise nodig. Daarvoor is een juiste mix van instrumenten, tools en theorieën die terwijl ook op maat van de veranderingsbehoefte is, is hierbij cruciaal.


Met gericht advies verheldert SEBECO allereerst de strategische koers van uw organisatie en zorgt ervoor dat deze aansluit op de ontwikkelingen in de omgeving. Vervolgens definieert SEBECO de gepaste organisatieontwikkelingen en begeleidt uw organisatie tijdens dit veranderingsproces.

Business Proces Management

Architecturen helpen u om vat te krijgen op trends, ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op uw organisatie en de bijhorende processen. Het concept architectuur kan helpen bij het efficiënt inrichten van uw organisatie.

SEBECO helpt uw organisatie bij het opstellen van een maatgerichte procesarchitectuur. De focus van SEBECO ligt hierbij op de principes van Lean management om op die manier verspilling te elimineren en optimale waarde te creëren binnen uw organisatie.

Procesarchitectuur & Lean Management

Performance Management

Risicomanagement

Door vroeg na te denken over de potentiële risico’s is er een grotere kans dat u deze risico’s vermijdt of dat de gevolgen ervan beperkt worden. Door een risicobeleid te hanteren stelt u de continuïteit van uw organisatie veilig, wat u een voordeel geeft tegenover de concurrentie.

SEBECO brengt samen met u alle mogelijke risico’s voor uw organisatie op een gestructureerde manier in kaart. Verder rijkt SEBECO allerhande software en tools aan die helpen om de diverse risico’s duidelijk te overzien. In samenspraak worden beheersmaatregelen voorzien waarin de acties zijn vastgelegd voor de diverse risico’s. 

Steeds meer organisaties denken aan allianties, fusies of andere samenwerkingsvormen. Samenwerken brengt namelijk heel wat voordelen met zich mee. Dergelijke samenwerkingsvormen hebben een grote impact op de organisatie en de medewerkers. Daardoor kan een op maat gemaakte begeleiding cruciaal.

Elk samenwerkingstraject verloopt anders en dit is waarom SEBECO steeds voor een begeleiding op maat gaat. Aan de hand van opleiding/advies brengt SEBECO structurele samenwerkingsverbanden tot een succesvol einde. Hierbij is het van cruciaal belang dat er een draagvlak wordt gecreëerd bij alle betrokken partijen. 

Fusie &
Samenwerking

Alignment

Veranderings-
management

Bedrijfsprocessen zijn onderhevig aan externe invloeden, waardoor een bepaalde aanpak die ooit werkte, nu moet herzien worden. Het is van belang om de omgeving waarin de ontwikkeling zich afspeelt te kaderen en vast te stellen wat is er precies aan de hand is.

SEBECO analyseert aan de hand van specifieke modellen en tools de interne en externe ontwikkelingen en welke invloed deze uitoefenen op de bedrijfscultuur en bijgevolg op het organisatieontwerp. 

Elke persoon communiceert anders. Een (goede) interne communicatie in een organisatie is van cruciaal belang. Dit zorgt ervoor dat alles vlot verloopt, wat leidt tot een betere samenwerking en uiteindelijk uitmondt in betere prestaties en resultaten.

SEBECO zorgt voor de (door)ontwikkeling van de interne, narratieve communicatie in uw organisatie. Daarnaast besteedt SEBECO aandacht aan de ontwikkeling van de communicatieve skills van uw leidinggevenden en medewerkers.

Interne
Communicatie

Evaluatie & Onderzoek

SEBECO hanteert naast de traditionele financiële prestatiemaatstaven ook operationele prestatiemaatstaven bij organisatieontwerp. Zo kunnen we de kwaliteit van de uitgevoerde activiteiten onderzoeken en evalueren. Hierbij vertrekt SEBECO vanuit de ‘balanced scorecard’. Hierbij hanteren we financiële analyses in combinatie met maatstaven omtrent bedrijfscontributie, klanten- en gebruikstevredenheid, intern genormaliseerde processen en de innovatie- en creativiteitscapaciteit

Daarnaast baseert SEBECO zich op EFQM (European Foundation for Quality Management) als instrument voor totale kwaliteitszorg. SEBECO werd in 2010 erkend als EFQM 4 sterren ambassadeur.

Wil u graag met ons samenwerken?

 

Bij SEBECO vinden we het belangrijk dat we goed bij elkaar passen, we gaan dan ook graag een dialoog aan.
Voor meer informatie, vragen of een prijsofferte kan u ons vrijblijvend contacteren.